• АКТИВНІСТЬ термодинамічна, величина, що дозволяє представляти
  у зручній для практич. використання формі концентрац. залежність хим.
  потенціалів компонентів реального р-ра. За допомогою цієї величини можна застосовувати
  до реального р-ру термодинамич. співвідношення, що відносяться до ідеального р-ру
  якщо замінити в них концентрації активностями. Відношення активності компонента
  до його концентрації наз. коэф. активності.
  Хим. потенциали
  активність а, - i -того компонента р-ра за визначенням пов'язані співвідношенням:

  де R -газовая постійна, T - т-ра,-хим.
  потенціал компонента в певним чином вибраному стандартному стані.
  Значениязависят
  тільки від T і тиску р; ai - ф-ция Т, р і складу
  р-ра. Т. обр., введення поняття активності дозволяє розділити вираження для хим.
  потенціалу на дві частини: постійну при даних Т і ри
  залежну від складу (RTlnai). Цей розподіл умовний
  оскільки чисельне значення ai залежить від вибору стандартного
  стани. У стандартному стані ai = 1.
  Для компонентів рідких р-ров неэлектролитов найчастіше в кач-ве стандартного
  вибирають стан чистої рідини при т-ре і тиск р-ра з хим. потенціалом
  ((Т, р). Тоді=при
  мольній частка Ni = 1, активність ai
  і коэф. активності=ai/Ni
  дорівнюють одиниці. У р-ре

  Якщо р-р поводиться як ідеальний, тоид
  =+ RT1nNi.
  Знак разности-нд
  = RT\n визначає
  знак відхилення поведінки реального р-ра від ідеального: при
  > 1 відхилення
  від ідеальності позитивно, при
  & < 1

  • негативно. Вибір чистих в-в як стандартні стани для усіх

  компонентів р-ра наз. симетричним нормуванням активностей; її застосовують в тих випадках
  коли усі компоненти р-ра розглядаються як рівноправні.
  При т. наз. несиметричному нормуванню активностей стандартним станом для
  р-рителя (компонент 1) служить чиста рідина 1, як і при симетричній
  нормуванню
  = 1 при
  Ni = 1. Для розчиненого в-ва (компонент 2) приймають
  що його активність співпадає з концентрацією і коэф. активності дорівнює одиниці в
  гранично разб. р-ре. Інакше кажучи, стандартний стан для цього компонента
  вибирають т. обр., щоб
  було рівне його хим. потенціалу
  у гипотетич. р-ре одиничної концентрації, в к-ром коэф. активності дорівнює
  одиниці. Стандартний хим. потенціал
  визначають лінійною екстраполяцією до одиничної концентрації залежності
  типа=+
  RTlnN2, к-рая відповідає Генрі закону і виконується
  лише при досить малих N2. Залежно від способу
  вирази концентрації (мольні частка N2, молярність з
  моляльність m) стандартний хим. потенціал розчиненого в-ва приймає
  разл. значення; соотв. і активність розчиненого в-ва має разл. значення:

  Для р-ров електролітів застосовують, як правило, несиметричне нормування
  активностей компонентів, але з урахуванням элек-тролитич. дисоціації. Активність сильного електроліту
  диссоціюючого на v1 катіонів і v2
  аніонів в р-ре моляльності т, представляють співвідношенням: a =
  v1vlv2v2(m) v
  де v = = v1 + v2 и-т.
  наз. середній іонний коэф. активності;

  концентрації.
  Активності усіх компонентів р-ра пов'язані між собою Гиббса-Дюгема уравнениемNidlnai
  = 0 (при постійних Т і р).
  Це дозволяє розраховувати активність одного з компонентів за даними про концентрац.
  залежності усіх інших, а також перевіряти знайдені к. - л. чином значення
  активностей усіх компонентів на їх термодинамич. узгодженість.
  Эксперим. визначення активностей компонентів р-ра можливо разл. методами, напр.
  кріоскопією, осмометриеп. Активність леткого компонента зазвичай визначають
  по вимірах тиску пари, враховуючи зв'язок активності з летучестью-, якщо
  fi і f 0i -летучести i -того
  компонента в р-ре і в стандартному стані соотв., те ai

  поводиться як ідеальний, ai - = pi/p0i
  де р,-парциальное тиск компонента над р-ром, р,-- тиск пари чистої
  рідини.
  Характер концентрац. залежності активності в-ва в те або інше р-ре визначається
  особливостями міжмолекулярних взаємодій в нім. Теоретич. розрахунок
  активностей можливий методами статистич. термодинаміки; для практич. розрахунків широко
  використовують наближені моделі, напр., регулярного р-ра, атермич. р-ра
  групові моделі (см. Розчини неэлектролитов). Для сильних електролітів
  активність в першому наближенні описується теорією Дебая - Хюккеля (см. Розчини
  електролітів). Визначення активностей і коэф. активності в-у важливо
  при розрахунках фазових і хим. равновесий. Так, загальна умова фазової рівноваги
  що полягає в рівності хим. потенціалів цього компонента в кожній
  з фаз, відповідає умові рівності активностей цього компонента, якщо вони визначені
  по відношенню до одного і того ж стандартного стану.
  Поняття активності і коэф. активності введені Г. Люісом в 1907.
  ===Исп. література для статті "АКТИВНІСТЬ": Карапетьянц М. Х., Хімічна термодинаміка, 3 видавництва, М.

  1975; Робинсон Р., Стоці Р., Розчини електролітів, пер. з англ., М" 1963;
  Термодинаміка розбавлених розчинів неэлектролитов, Л., 1982.

  Сторінка "АКТИВНІСТЬ" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.