• АЛЬДИМИНЫ І КЕТИМИНЫ, похідні альдегідів і
  кетону, в к-рых атом кисню карбонільної групи заміщений иминогруппой
  =NH. Загальна ф-ла альдиминов- RCH=NH, кетиминов- RR'C=NH.
  Назв. альдиминов і кетиминов виробляють від назв. двовалентного радикала RR'C= збільшенням
  слова "амін" або від назви соед. RR'CH2 приєднанням суфікса
  ""имин" (або префікса "имино"), напр. СН3СН=NН -этилиденамин
  чи этанимин. Застосовуються також традиц. назв., утворені від назв. альдегідів
  чи кетону, напр. СН3СН=NH -ацетальдимин, #002С=NН -дифенилкетимин
  чи бензофенонимин.
  Альдимины і кетимины-жидкие або тверді в-ва; не раств. у воді, раств. у орг. р-рителях.
  Похідні альдегідів і нижчих алифатич. кетону нестійкі, легко тримеризуются
  напр.:

  Довжина зв'язку C=N 0,129-0,131 нм, енергія 6 кДж/міль; розрахункове значення
  3,0*10-30 Кл-м. ИК-спектр: VNH 3400-3300 см- 1
  vC=N 1650-1640, 1635-1620 і 1603 см- 1 соотв.
  для алифатич., жирноароматич. і ароматич. кетиминов.
  Альдимины і кетимины - слабкі підстави (напр., для дифенилкетимина рКа7, 18);
  утворюють з к-тами в безводому середовищі иминиевые солі, напр. #002С=Н2 Сl.
  При взаимод. з алкилга-логенидами перетворюються на N -замещенные альдимины і кетимины -
  підстави Шиффа RR'C=NR", при ацилировании-в N -ацилпроизводные RR'C=NCOR"
  при р-ции з гіпохлоритами - в нестійкі N -хлорпроизводные, що перегруповуються
  ваминокетоны:

  З солями металів альдимины і кетимины утворюють внутрішньокомплексні з'єднання [особливо
  міцні, якщо в початкових молекулах знаходиться протонодонорная група в
  ((чи орто) -положе-нии до групи C=N], наприклад:
  Нуклеофіли приєднуються до альдиминам і кетиминам (особливо легко до відповідних
  иминиевым солям) по зв'язку С- N. Схема нек-рых перетворень альдиминов і кетиминов приведена
  нижче:

  Р-цию з HCN використовують для лаб. і пром. отримання амінокислот (см також
  Штреккера
  реакції).
  Альдимины синтезують відновленням нітрилу : дією SnCl2
  у присут. НС1 в середовищі ефіру (р-ция Стефена); комплексними гідридами металів
  NaAlH4, NaBH4, NaAl#003H;
  воднем на каталізаторах. Останню реакцію вдається зупинити на стадії
  утворення альдиминов, якщо виникає комплекс альдимина з каталізатором
  ((як, наприклад, при отриманні салицилальдимина).
  Кетимины синтезують приєднанням до нітрилу металлоорг. соед. (Mg
  Li, Zn, A1), напр.:

  Альдимины і кетимины отримують також взаимод. фенолів і їх ефірів з HCN або нітрилом
  ((кат.-хлориды Zn, Cu, Fe) :

  Гідролізом продуктів, що утворилися, в пром-сти отримують альдегіди і
  кетон (см також Гаттермана синтез, Хеша реакція).
  Ароматичні кетимины отримують: пропусканням NH3 через розплав
  кетону або взаємодією NH3 і кетону у присутності ThO2;
  р-цией кетону з фосфинимидами (Штаудингера р-ция) :

  взаимод. NH3 з дигалогенпроизводными кетону, напр. з дифенилдихлорметаном
  ((С6Н5) 2СС12.
  Альдимины і кетимины визначають: титруванням хлорної к-той в неводних середовищах (хлороформ
  діоксан, ацетонитрил); по кол-ву карбонільних соед., що утворюються при гідролізі;
  полярографически.
  Альдимины і кетимины-промежут. продукти нек-рых р-ций (напр., Лей-карта, Соммле).
  Ароматич. альдимины і кетимины, що містять в орто-положенні гидроксигруппу (напр.
  салицилальдимин, о-гидроксиацетофенонимин),-хелатообразующие агенти.
  Комплекси цих альдиминов і кетиминов з Сі або Со-каталізатори окислення фенолів киснем
  до хинонов, комплекси з Ti або W -сокатализаторы полімеризації неграничних
  соед. на алюминийорг. з'єднаннях.
  Літ. Зильберман Е.Н., Реакції нітрилу, М., 1972; Загальна органічна
  хімія, пер. з англ., т. 3, М., 1982, с. 476-646. Д.В. Иоффе.
  ===Исп. література для статті "АЛЬДИМИНЫ І КЕТИМИНЫ" : немає даних
  Сторінка "АЛЬДИМИНЫ І КЕТИМИНЫ" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.